WHATSAPP SİPARİŞ HATTI +90 533 034 33 32

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Bilgilendirme

Bu sayfada; özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlüğe giren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında firmamızın üstlendiği sorumluluklar ve ayrıca kullanıcı sıfatıyla sahip olduğunuz haklar ile ilgili bilgilendirici içerikler yer almaktadır.

Kasabım Kapımda olarak, hizmetlerimizden faydalanan siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerini Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında korumak en büyük önceliklerimizdendir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları KVKK madde 4 uyarınca:

1. Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
2. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme.

Kişisel verileriniz, Kasabım Kapımda tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kasabım Kapımda ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kayıt altına alınan kişisel verileriniz; alan adı tescili, lisans tescili, SSL tescili ve benzeri hizmetler için, 3. parti firmalar, kurum ve kuruluşlar; sunucu hizmetlerinde kullanılan hizmet ve lisanslara bağlı olarak yazılımların üretici firmaları, ödeme ve tahsilat hizmetleri için banka veya kredi kartı kuruluşları, eposta gönderim hizmeti sağlayan 3. parti eposta gönderim firmaları, faturalama ve muhasebe işlemleri için e-fatura, e-arşiv ve benzeri elektronik belge işleyen firmalar ve kurumlar, kullanıcı deneyimlerinin ölçülebilmesi ve pazarlama çalışmalarının yapılabilmesi için 3. Parti istatistik ve analiz firmaları ve yasal merciler ile gerekli ölçüde paylaşılmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; Kasabım Kapımda tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Kasabım Kapımda tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Kasabım Kapımda iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Kasabım Kapımda ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kasabım Kapımda tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kasabım Kapımda’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kasabım Kapımda’ya iletmeniz durumunda, Kasabım Kapımda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kasabım Kapımda tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca veya tarafların isteği doğrultusunda seçilen hukuki danışmanın belirlediği ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kasabım Kapımda’ya iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Kasabım Kapımda’ya iletmeniz gerekmektedir.

Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla kasabimkapimda.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden kasabimkapimda.com sistemine üye olunabilir. Her kasabimkapimda.com kullanıcısı, İletişim Tanıtım Pazarlama (kasabimkapimda.com ) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Hizmetler

kasabimkapimda.com kullanıcılarına kasap ve şarküteri ürünlerini sağlama hizmeti sunar.
kasabimkapimda.com Kullanıcı Sistemi
Her kasabimkapimda.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
“Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
Her kullanıcının kasabimkapimda.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem kasabimkapimda.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dahilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde kasabimkapimda.com, talep üzerine kullanıcının kasabimkapimda.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve kasabimkapimda.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
kasabimkapimda.com kullanıcılarını kasabimkapimda.com’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile kasabimkapimda.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca kasabimkapimda.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların kasabimkapimda.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
Kullanıcıların belirlemiş oldukları kasabimkapimda.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.
kasabimkapimda.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
kasabimkapimda.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. kasabimkapimda.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler kasabimkapimda.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, kasabimkapimda.com hizmetlerinden yararlandığı sırada, Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve kasabimkapimda.com’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak kasabimkapimda.com üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu ilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde kasabimkapimda.com üyeliğinin sona erebileceğini;
“Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
kasabimkapimda.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının kasabimkapimda.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
kasabimkapimda.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, kasabimkapimda.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kasabimkapimda.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, kasabimkapimda.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
kasabimkapimda.com servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan kasabimkapimda.com’un sorumlu olmayacağını;
kasabimkapimda.com’ da sunulan hizmetlere kasabimkapimda.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda kasabimkapimda.com’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca kasabimkapimda.com üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, kasabimkapimda.com vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;
Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü kasabimkapimda.com’un sorumlu tututalamayacağını;
Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan kasabimkapimda.com’un sorumlu olmayacağını;
Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi; böyle bir durumda Kasabım Kapımda’nın hiçbir sorumluluk altında olmadığını; Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların kasabimkapimda.com’a devredildiğini;
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
Diğer kullanıcıların kasabimkapimda.com sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
kasabimkapimda.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde kasabimkapimda.com’un veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde kasabimkapimda.com’un bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya kasabim kapimda üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
kasabimkapimda.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, kasabimkapimda.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı kasabimkapimda.com’dan tazminat talep etmemeyi;
kasabimkapimda.com’dan izin almadan kasabimkapimda.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
kasabimkapimda.com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini; Kurallara aykırı davrandığı takdirde kasabimkapimda.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, kasabimkapimda.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
kasabimkapimda.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların kasabimkapimda.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

kasabimkapimda.com’a Tanınan Yetkiler

kasabimkapimda.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. kasabimkapimda.com güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı kasabimkapimda.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre kasabimkapimda.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.
kasabimkapimda.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya kasabimkapimda.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.
kasabimkapimda.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
kasabimkapimda.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı kasabimkapimda.com sorumlu tutulmayacaktır.
kasabimkapimda.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. kasabimkapimda.com sistemindeki satışlar, ürünlerin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. kasabimkapimda.com sipariş anında mevcut bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin kasabimkapimda.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.
kasabimkapimda.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Kasabimkapimda.com sistemi içinde Kasabimkapimda.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Kasabimkapimda.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
Kasabimkapimda.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Kasabimkapimda.com sistemindeki işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Kasabimkapimda.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Kasabimkapimda.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Kasabimkapimda.com gerekli özeni gösterecektir.
Kasabimkapimda.com, kullanıcının Kasabimkapimda.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Kasabimkapimda.com’un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.Kasabimkapimda.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.Kasabimkapimda.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Kullanım Amacı

Kullanıcılar, Kasabimkapimda.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

Ödeme

Kasabimkapimda.com kullanıcıları Kasabimkapimda.com sisteminden verdikleri siparişin ücretini, Kasabimkapimda.com sisteminde ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin PayPal) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Kasabimkapimda.com tarafından düzenlenir.

Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Kasabimkapimda.com’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. Vale Hizmeti kullanılarak online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle gerçekleşen siparişlerde,kullanıcılar, vale hizmeti kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle yapmakla, restorana ve Kasabimkapimda.com’a karşı ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadırlar.

Kişisel Veri

Kullanıcı Kasabimkapimda.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu kasabimkapimda.com ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Kasabimkapimda.com arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Kasabimkapimda.com ve Kasabimkapimda.com iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Kasabimkapimda.com ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin Kasabimkapimda.com iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. Kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Kasabimkapimda.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

Ürün Teslimatı

Ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Kasabimkapimda.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, kullanıcıya ücret iadesi ancak kullanıcı adresinin sipariş verilen restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
Siparişin ilgili restorana iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
Restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;
Siparişin bir kısmının veya tamamının restoranda mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen iptali;
Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili restoran onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali; ve sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili restoran onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili restoran bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili restoran görevlisine iadesi gerekmektedir.